ހަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ އަމުރު ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އިއްޔެ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލާގައި 46 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ބަންދަށް ވަނީ 10 ދުވަސް ޖަހާދީފަ އެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީވެސް ކޮލަމާފުށިން ބަޔަކު ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރުމުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ އަކީ އެރަށު މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ ގދ. ތިނަދޫ މީހެކެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަ ވަނީ އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.