ހަބަރު

އެ ކިލޯ ޑްރަގާއެކު ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

އެއް ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރަން އަމުރު ކޮށްފި އެވެ. އެއީ މާލޭގެ ގެއަކުން ހައްޔަރު ކުރި މީހެކެވެ.

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީއަތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓި ގދ. ތިނަދޫ، ކަސްތޫރީގެ، އައިމަން އަހުމަދު 27، އެވެ. އެ އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރި އިރު އެ މީހާ އަތުން ފެނުުނު މަސްތުވަތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 1.16 ކިލޯގްރާމް ހުރި ކަމަށެވެ.

މި މީހާއަކީ 17 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވެސް ހައްޔަރު ކުރި މީހެކެވެ.