މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

މައިމޫނާ އާއި ޝަފީއުގެ މަންމަ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރާއި ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއުގެ މަންމާފުޅު ޖަމީލާ ހުސައިން އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.

ޖަމީލާ އަވާހަރަވީ މިއަދު 10:22 އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުގަ އެވެ. ޖަމީލާ އަވަހާރަވީ ކޮވިޑް ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައެއް ނޫނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ، ވައިޖެހޭގޭ ޖަމީ އަވަހާރަވީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު އެވެ.

ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާ އާއި ކުރީގެ ވަޒީރު ޝަފީއުގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގެ ސީޓީއޯ ހާމިދު ޝަފީއުގެ މަންމާފުޅަކީ ވެސް ޖަމީލާ އެވެ.