ހަބަރު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ހިޔަނި އެޅިފައިވާ ނީޒާ އެމްއެމްއޭ ބޯޑަށް

Dec 8, 2020
10

އެމްއެެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން، ބީއެމްއެލް އިން ތުހުމަތު ކުރި، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ނީޒާ އިމާދު އަނެއްކާ ވެސް އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުގަ އެވެ. މި ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮނިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނީޒާ އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ އަވަސް އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ.

ނީޒާ އިމާދު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައި މަހު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ބީއެމްއެލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގި މުއާމަލާތްތައް ނުހުއްޓުވީ އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ) ގެ އިސްވެރިން ދެއްވި ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް، ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އޭރު އެފްއައިޔޫގެ ހެޑުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ އާތިފު ޝުކޫރާއި ނީޒާ އިމާދު އެވެ. އެ މައްސަލާގައި އާތިފުގެ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފަ އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ކޮމެޓީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގް ގާނޫނަށް ގަވާއިދުތައް ވުޖޫދަށް އައި ފަހުން އެސްއޯއެފް އިން އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ކުރަމުންދިޔަ މުއާމަލާތްތައް ފާހަގަ ކުރެވިގެން، ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އަށް ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސްއެކްޝަން ރިޕޯޓެއް (އެސްޓީއާރް) ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްއޯއެފް އިން ހިންގަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ކަމުން، އެފްއައިޔޫއަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން، އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތައް ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ވެސް އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް، އެފްއައިޔޫ އާއެކު ފޯނުން މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގައި، އެއްވެސް އެކައުންޓެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ބޭންކަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ ތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ނީޒާ ވިދާޅުވީ އެއީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގެއް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި ނީޒާގެ ފާރާތުން ނެރުނު ކުރުކުރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ވަކި ކަމެއް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ބޭންކަށް އެއްވެސް ލަފައެއް ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަށާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީ އަދި އެސްއޯއެފާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭސީސީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.