ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ވިޔަފާރި

ޕްލޭން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނަ ގޮތަށް

އާ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަ ޕްލޭން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނަ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް ޑރ. މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމްގެ އާ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރަމުން ދާނީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ޓޫރިޒަަމްގެ ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި އިކޮލޮޖިކަލް މުއްސަނދިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ ފަތުރުވެރިކަން ވިދާލުން ޕްލޭންއަކީ. ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ދާނެ،" މައުސޫމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، ޕްލޭން އޮތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނައިޓަށް ގެއަށް ދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

"އެ ރަށްޔިތަކު އުޅޭ ރަށަކާއި ކައިރީގައި އެ މީހަކަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ. އެހެން ނޫނީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އުޅޭނަމަ އެ ވަޒީފާ އުޅޭ ތަނަކާ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ހޯދޭނެ،" މައުސޫމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް މާސްޓަ ޕްލޭންގެ އެއް ކަމަކީ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމާއި ޓޫރިޒަމް ސަރަހައްދުތައް ދެކެގަތުން އަދި ޓޫރިޒަމަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އިންތި އާއި ފަންތި ހިމެނުން ކަމަށެވެ.

"މި މާސްޓަ ޕްލޭންއަކީ ލިވިން ޑޮކިއުމެންޓެއް. ވަގުތާއި ހާލަތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މި އަންނަ ޒަމާނީ ބަދަލުތައް، އަހަރުން އަހަރަށް ޖާގަ ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޑޮކިއުމެންޓެއް. މި ޑޮކިއުމެންޓް [މާސްޓަ ޕްލޭން] ގެ ކޮންސެޕްޓް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސް ކަމެއް ދެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވެރިންނަކީ ދިވެހިންނަށް ހެދުމަށް. ރިސޯޓުތަކުގެ އޯނަރުންނާއި ސަފާރީތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް. ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށްވުން. ދިވެހި އަންހެނުންގެ ރޯލު ފަތުރުވެރިކަމުގައި އިތުރު ކުރުން،" މައުސޫމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދުނިޔޭގައި ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވޭ .އެހެންވެ އަންނަ އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭނެ. އެކަމަކު މިއަދުގެ ޖީލަށް ބޭނުންވާ ފައިދާ ހޯދޭނެ."