މަރު

ވިހެއުމަށްފަހު ލޭ މަނާ ނުވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ވިހެއުމަށް ފަހު ލޭ މަނާ ނުވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ސަލްމާ ނަސީރެވެ. އެއީ ގއ. މާމަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

ސަލްމާ މަރުވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވިހެއުމަށް ފަހު ލޭ މަނާ ނުވެގެނެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ބުނީ ސަލްމާ ވިހޭ ފަހުން ލޭ މަނާ ނުވެ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަަވެސް ވިހޭ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

ސަލްމާގެ ޖަނާޒާ މިރޭ މާލޭ އާސަހަރާގައި އޮންނާނެ އެވެ.