އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އަންނަ ހުކުރުގައި މުޒާހަރާ ކުރާނެ: އިދިކޮޅު

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބާއްވަމުންދާ އެއްވުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދީފައި ވަނިކޮށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުވެސް މުޒާހަރާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައި އެ ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އިންޒާރަށް ބަލައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ކަމަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާއާ އިހުތިޖާޖުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވެސް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އަސާސީ ހައްގުތައް ހަނިކޮށްފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމަ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ވެސް މުޒާހަރާ އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުން،" މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްތް އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ނުބަލައި އެއްވުންތަކާއި ހިނގާލުންތައް ބާއްވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ކުރާނަމަ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއްވުމެއް ބާއްވާނަމަ ވަގުތުން އެ އެއްވުމެއް ރޫޅާލާނެ ކަމަށާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"މިފަދަ އެއްވުންތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ މިއީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށްވާތީ މިފަދަ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް،" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެއްވުންތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖްތަމައުއަށް އެކަމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ވެސް އެކަމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. މި ހާލަތުގައި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ނުބޭއްވުމަކީ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"މިވަގުތު ހެދިފައިވާ ކޮންމެ ގަވާއިދަކީ އަދި އެންގުމަކީވެސް އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކެއް އަދި އެންގުންތަކެއް،" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.