ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާ

މިހާލަތުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދޮރު ބަންދު، ބަދަލު ކުރަންޖެހޭތަ؟

ކޯޓްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާއިން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނިންމުމަށްފަހު، ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް

އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުން ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަނުޖެއްސޭނެ: ޝަރުއީ ދާއިރާ

މިދިޔަ ހަފުތާ: 15 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީގައި، 466 މައްސަލަ ނިންމި