ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާ

ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި!

އަދުލު އިންސާފުގެ ހަރުދަނާކުރަން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ސަރުކާރު

ނާޒިމް މިނިވަންކުރުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ގިނަ އެޕްތަކެއް މިއަހަރު ނެރެނީ

"އަދުލު އިންސާފުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކަމާއެކު ދޭންޖެހޭ"