ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ގިނަ އެޕްތަކެއް މިއަހަރު ނެރެނީ

"އަދުލު އިންސާފުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކަމާއެކު ދޭންޖެހޭ"

ކޯޓްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާއިން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނިންމުމަށްފަހު، ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް

އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުން ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަނުޖެއްސޭނެ: ޝަރުއީ ދާއިރާ