ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ގިނަ އެޕްތަކެއް މިއަހަރު ނެރެނީ

"އަދުލު އިންސާފުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކަމާއެކު ދޭންޖެހޭ"

މިހާލަތުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދޮރު ބަންދު، ބަދަލު ކުރަންޖެހޭތަ؟

ކޯޓްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާއިން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނިންމުމަށްފަހު، ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް