ދިގުމިން: 2500 މީޓަރު އާބާދީ: 8،440 ފުޅާމިން: 800 މީޓަރު މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން: 274.15 ކިލޯމީޓަރު

ކޮންމެ ރަށަކާއި ރަށުގައި އުޅޭ ބައެއްގެ ފަހަތުގައި ވާހަކައެއްވޭ އެބަޔަކަށް ދިމާވަމުންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި އެއީ ތެދު ހަގީގަތެވެ. ނޫނީ އެއީ ތެދާއި ދޮގު ނުވަތަ އެއީ ފޯކްލޯރް އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އޮތް އެންމެ މީހުން ގިނަ ރަށެވެ. ރަށުގެ މީހުންނަކީ، ކަމަށް ކެރޭ ހީވާގި ބަޔެކެވެ. ސަމާސާ މިޒާޖުގެ ހާޒިރު ޖަވާބު ދޭ ބަޔަކެވެ. ގިނަ މީހުން މަސައްކަތުގެ ތަފާތު ފަންނުތަކަށް ކުޅަދާނަ އެވެ. އަދި އަމިއްލަ ސަގާފަތް ހިފަހައްޓާ ބަޔެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާއި ގޮތްތަކާއި ސަގާފަތުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ނަމަ، ދެކުނު އިންޑިއާގެ މަލާބާރު އާއި ކެރެލާގެ ސަގާފަތާއި ގޮތް ހުރެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި، ކުޅިއަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް!

ކިޔާލާ

ރާއްޖޭ ތާރީހުގައި ދައުލަތަށް ހޯދި އެންމެ ބިޔަ ކޮންނަބޯޓް "މަހާޖައްރާފު" ގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކީ މިރަށެވެ. މި ކޮންނަ ބޯޓް މިރަށަށް ބަނދަރުކުރި ވަގުތަކީ ތާރީހީ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. މަހާޖައްރާފުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ މި ރަށުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ އުތުރުގެ އޮތް މަށި ކުޅިން ހަ ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދަކަށް ވެލި އަޅައި އަބަދަށް ފޮރުވާލުމެވެ. އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އެންމެންގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފައި ވަނީ މި ރަށުގެ އުތުރުކޮޅުގައި އޮންނަ އެކަމަކު މީގެ ކުރިން މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފައި ނުވާ މަށި ކުޅިއަށެވެ.

މިއީ ކުޅިއެއް ހިއްކައިގެން މި ރަށުގައި ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ވެސް އެ މަޝްރޫއަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ނިންމީ. މި ރަށުގައި ދެން ނެތް މި ނޫނީ އެއާޕޯޓެއް އެޅޭނެ ގޮތެއް.
ކައުންސިލް ރައީސް، އަބްދުއްލަތީފް

މަށި ކުޅިއަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ހިތް!

ކިޔާލާ

އެއާޕޯޓް އަޅަން ކުޅި ހިއްކުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ގިނަ ނަމަވެސް ރިފޫފަދައިން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ ޒުވާނުންތަކެއް ވެސް މިރަށުގައި އެބަތިއްބެވެ. އެ ޒުވާނުން ބޭނުން ވަނީ ކުޅީގައި ކެނޯ ދުއްވައި، ވަށައިގެންވާ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުން އުފާ ހޯދާށެވެ. ކުޅިން ރަށަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބި ލިބި އޮންނަން އެ މީހުން އެދެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ހިތްގައިމުކަން

ބަލާލާ

ކުޅުދުއްފުށީ ރޯނު "ފެކްޓަރީ"ތައް ރޫޅެނީ

ކިޔާލާ
ރޯނުވެށުމުގެ މި މަސައްކަތް މި ރަށުން އެކީ ނެތިގެން ވެސް ހިނގައިދާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ. މިއީ އަހަރެންގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމެއް. ކުޅިހިއްކާލީމާ މިކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވޭ އެބަ. ހަމަ ގައިމުވެސް މިހާރު ލިބޭ ވަރަށް އާމްދަނީއެއް ދެން މިކަމުން ހޯދަން އުނދަގޫވާނެ،"
އައިޝަތު އަހުމަދު

ބައެއް ކަންކަން އުވި ގޮސް އެކަންކަން ކުރާނެ މީހަކު ނުވެފައިވިޔަސް އަދިވެސް އުތުރުގެ މިރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފޯރިއާއެކު ކުރާ މަސައްކަތެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ ތާރީހާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށް ބުރަ ވެސް މަސައްކަތެކެވެ. އެއީ ރޯނު ވެށުމެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރޯނަކީ ރާއްޖޭގެ ބުރޭންޑެކެވެ. ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ބޭރު ކުރި ބާވަތަކެވެ. ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ދުރު އިރު މައްޗަށް ވެސް މި ރަށުގެ ރޯނު ދަތުރު ކުރި އެވެ.

ހާލުފޮޅި ކާނީ ކިހިނެއް؟

ކިޔާލާ

ޒަމާން ބަދަލުވެ ކަންކަން ކުރިއަރައި ދިޔައަސް މި ރަށުގެ މީހުން ހާލުފޮޅި ތައްޔާރު ކުރާ ގޮތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓައެއްވެސް ނުލަ އެވެ. އެކަމަކު ހާލުފޮޅި ކާ ގޮތަށް ކިތަންމެ ބަދަލެއް އައިސްފި އެވެ. އެންމެން ހާލުފޮޅި ކާން ބޭނުން ކަމަށް ބުންޏަސް ގިނަ މީހުނަކަށް މިހާރު ހާލުފާޅިއެއް ކާލާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެހެން ވީމާ، މި ރަށު މީހުން ހާލުފޮޅިކާ ގޮތް އަލުން ބަލަން ޖެހެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ލަވަ އާއި ކުޅަދާނަ ބެރުވެރިން

ކިޔާލާ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަ ލަވަ ފަރިއްސާއި ޅެންތައް ރަށު ދުވަސްވީ މީހުން ވަރަށް ގިނައިން ގެންގުޅެ އެވެ. ކިޔައެވެ. އެފަދަ ހާއްސަ ލަވަތަކެއް އަޑު އިވޭ އެއް ހަރަކާތަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮންމެ ބޮޑު އީދެއްގައި އޮންނަ ދަމު ހިނގުމުގެ ކުޅިވަރެވެ. އެ ކުޅިވަރުގައި ޖަހާ ބެރުތަކަކީ ހާއްސަ ލަވަތަކަކަށް ޖަހާ ބެރެކެވެ. އެ ބެރަކީ ހަމަ އެ ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ބެރެކެވެ.

ކެމެރާއިން ކުޅުދުއްފުށި

ބަލާލާ

SHARE THIS EXPERIENCE

Coverage Team

Writers

Mundoo Adam Halym

Ahmed Naif

Nazim Hassan

Production

Ahmed Shurau

Shanmoon Ahmed

Musaf Mohamed

Web & Creatives

Apo

Xahy